شوق دیدار سرزمین های دیگر انسان را تا دور دست ها می برد." ابن بطوطه"